060608


Gardens, villas and urban parks (340)

1. Parco Savello - Giardino degli Aranci

Address: Piazza Pietro d'Illiria, snc
Telephone: Dipartimento Tutela Ambientale Servizio Giardini 06.67105457 - 71253
Typology: City park

2. Parco Schuster

Address: Viale di San Paolo
Typology: City park

3. Parco Scott (Parco Ardeatino)

Address: Via Roberto Scott
Typology: City park

4. Parco Simon Bolivar

Address: Via Monte Serrone
Typology: City park

5. Parco Siro Corti

Address: Via Siro Corti
Typology: City park
©2007 - Roma Classic version